poradnie ortopedyczne rzeszów ad 5

Efekt leczenia był większy przed dostosowaniem dawki niż po nim (P = 0,008). Bezpośrednio porównywaliśmy także współczynniki klirensu przed i po korekcie u pacjentów z grupy trzech leków; było znacznie więcej klirensu po dawce 600 mg (P = 0,03). Model logistyczno-regresyjny, dostosowujący się do wcześniejszej profilaktyki za pomocą ryfabutyny i logarytmicznej liczby bakterii we krwi na linii podstawowej, wykazywał podobny trend (P = 0,05). Wśród pacjentów z klirensem bakteriemii proporcje, których krew została wysterylizowana, wynosiły 61 procent przy wysokiej dawce ryfabutyny i 38 procent przy niskiej dawce (P = 0,07) po dwóch tygodniach; po czterech tygodniach proporcje te wynosiły odpowiednio 95% i 73% (P = 0,01). Jedyny nawrót podczas 16-tygodniowego okresu wystąpił w 12 tygodniu u pacjenta z grupy czterech leków, której krew została wysterylizowana w 4 tygodniu. Przeżycie
Rycina 3. Rycina 3. Krzywe przeżycia Kaplan-Meier dla badanych pacjentów. Krzywe pokazują przeżycie 187 pacjentów, którzy mogliby być oceniani, zgodnie z grupą leczenia. Pacjenci z grupy trzech leków mieli o 65% dłuższą medianę przeżycia (8,6 vs. 5,2 miesiąca, P = 0,001 w teście log-rank).
Krzywe Kaplana-Meiera dla przeżycia pokazano na rycinie 3. Mediana przeżycia pacjentów w grupie otrzymującej trzy leki wynosiła 8,6 miesiąca, w porównaniu z 5,2 miesiąca dla pacjentów w grupie z czterema lekami (p = 0,001). Model proporcjonalnego zagrożenia z korektą dla istotnych współzmiennych linii podstawowej (w tym wcześniejsza profilaktyka za pomocą ryfabutyny) dał podobne wyniki. Spośród 187 pacjentów, których można było ocenić, tylko 4 straciło na obserwacji w odniesieniu do przeżycia – 3 w grupie trzech leków i w grupie czterech leków. Wielkość efektu leczenia w odniesieniu do przeżycia była zasadniczo taka sama u pacjentów zrandomizowanych przed dostosowaniem dawki i pacjentów zrandomizowanych po nim, z medianą przewagi nad przeżyciem w grupie otrzymującej trzy leki odpowiednio po 90 i 92 dniach. Ponadto, analiza zamiaru leczenia wszystkich 229 pacjentów z randomizacją również wykazała przewagę przeżywalności w grupie trójlekowej (P = 0,002).
Objawy
Kiedy uzyskano wynik ośmiu objawów MOS-HIV, nastąpiła istotnie większa mediana zmian w stosunku do linii bazowej w grupie otrzymującej trzy leki w 12. tygodniu (P = 0,03), i były tendencje sprzyjające tej grupie w 2 i 16 tygodniach (P <0,10). Wielkość efektu wahała się od trzech do pięciu punktów w ankiecie. Nie było widocznej różnicy między dużymi i niskimi dawkami ryfabutyny w odniesieniu do tych tendencji. Nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi w odniesieniu do ustąpienia gorączki lub biegunki, ale odnotowano istotnie mniejszą utratę wagi w grupie otrzymującej trzy leki przed 8 tygodniem (0,5 kg, w porównaniu z 2,5 kg w grupie czterech leków; P = 0,005). Nie było istotnej różnicy między grupami w normalizacji poziomów hemoglobiny lub fosfatazy alkalicznej.
Występowały znaczne różnice w wynikach leczenia Karnofskiego, które faworyzowały grupę trzech leków we wszystkich tygodniach po linii podstawowej (P <0,05, mediana różnicy w 16 tygodniu, 20 punktów). Proporcje pacjentów, u których zmiany w tej zmiennej przekraczały medianę po 16 tygodniach, porównywano zgodnie z ustaleniem leczenia i dawką ryfabutyny [podobne: przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole, bedicort g, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g bedicort g zamiennik bez recepty przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe opole