Ryzyko złamania i leczenie kwasem zoledronowym u mężczyzn z osteoporozą AD 5

Wartości P obliczono za pomocą testu współczynnika wiarygodności. Względne ryzyko i przedziały ufności 95% obliczono za pomocą metody tabeli dwa na dwa z wykorzystaniem przybliżenia logarytmiczno-normalnego. Zmieniono zmienne binarne dla złamania morfometrycznego kręgosłupa, aw przypadku brakujących danych o stanie złamania po 24 miesiącach, dane przypisano za pomocą metody ostatniej obserwacji-przeniesionej. W przypadku braku radiogramu z miesiąca 12, a na 24-miesięcznym zdjęciu radiologicznym nie stwierdzono złamania, założono, że nie ma złamania w 12. miesiącu. Złamanie kliniczne analizowano przy użyciu metody proporcjonalnych hazardów Coxa w populacji, która miała zamiar leczyć. Analiza Bayesa została wykonana dla złamań klinicznych i innych niż kręgu w oparciu o dane z wyników zdrowotnych i zmniejszonej częstości występowania z użyciem Zoledronic Acid Once Yearly (HORIZON) Pivotal Fracture Trial13 oraz HORIZON Resurrent Fracture Trial.14 Wskaźniki zagrożenia logarytmicznego z każdego badania zostały połączone z zastosowanie metody metaanalizy odwróconej wariancji. Średnia metaanaliza została użyta jako średnia średnia. Poprzednia wariancja była średnią wariancją metaanalizy plus wariancja między próbami, aby zdyskwalifikować dane historyczne.18 95% wiarygodny przedział został oparty na metodzie równego końca. Zmiany gęstości mineralnej kości analizowano za pomocą analizy modelu kowariancji (ANCOVA) z leczeniem i wartościami podstawowymi jako zmiennymi objaśniającymi. Zmiany wysokości porównywano z zastosowaniem modelu ANCOVA z leczeniem, regionem geograficznym i wartościami podstawowymi jako zmiennymi objaśniającymi. Zmiany markerów obrotu kostnego porównano z zastosowaniem modelu ANCOVA w oparciu o stosunek logarytmiczny wartości po linii podstawowej do wartości bazowej, z wartościami leczenia i wartości wyjściowych log jako zmiennymi objaśniającymi. Analizy wewnątrzgrupowe zmian od linii bazowej w markerach obrotu kostnego oparto na środkach najmniejszych kwadratów. Niekorygowaną średnią zmianę procentową wykreślono w czasie dla każdego markera obrotu kostnego.
Analiza podgrup przełomu, gęstości mineralnej kości i punktów końcowych obrotu kości zgodnie z poziomami całkowitego testosteronu w surowicy, z zastosowaniem progów przy 350 ng na decylitr (12,1 nmol na litr) i 230 ng na decylitr (8,0 nmol na litr) na podstawie opublikowanych zaleceń dotyczących substytucji testosteronu, 19 przeprowadzono przy użyciu tego samego modelu, który zastosowano do ogólnych analiz. W analizie uwzględniono tylko uczestników z całkowitymi pomiarami testosteronu wykonanymi do południa. Interferencję całkowitego poziomu testosteronu z działaniem kwasu zoledronowego oceniano za pomocą dodatkowego terminu interakcji dla leczenia badanego i całkowitego poziomu testosteronu.
Badanie miało 90% mocy do wykrycia 65% redukcji nowych morfometrycznych złamań kręgów w ciągu 24 miesięcy przy dwustronnym 5% poziomie istotności, przy założeniu 7,7% zapadalności w grupie placebo
[patrz też: bedicort g, bedicort, globus histericus ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort bedicort g globus histericus