Biwalirudyna kontra monoterapia heparyną w zawale mięśnia sercowego ad 7

Dwie trzecie wszystkich poważnych przypadków krwawienia było umiarkowane (BARC typu 2), a jedna trzecia była ciężka (typu BARC 3 lub 5). Tylko ciężkie krwawienia wiążą się ze śmiertelnością podobną do zawału mięśnia sercowego.20 Niska i podobna śmiertelność w obu grupach leczenia była prawdopodobnie spowodowana niskim odsetkiem zawału mięśnia sercowego i ciężkim krwawieniem. Odkrycia te kontrastują z wynikami badania BRIGHT (Bivalirudin in Acute Myocardial Infarction vs. Heparin and GPI Plus Heparin Trial) 12, które wykazało niższą częstość zdarzeń niepożądanych klinicznych (połączenie zdarzeń niedokrwiennych lub krwawienia) z biwalirudyną niż z heparyną; niższa stawka z biwalirudyną była związana przede wszystkim z mniejszą częstością krwawień. Dwa duże współczesne badania, w których porównywano biwalirudynę z heparyną i pozwalały na planowane stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa w grupie heparyny, wykazały niższy odsetek przypadków krwawień, ale wyższy odsetek zakrzepicy w stencie w grupie biwalirudyny niż w grupie heparynowej.10,11 A analiza podgrupy wykazała również niższe wskaźniki krwawienia, ale wyższe wskaźniki zakrzepicy w stencie w grupie biwalirudyny u pacjentów, u których planowane stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa było niedozwolone21. W naszym badaniu zalecono stosowanie zalecanego dostępu do tętnicy promieniowej PCI u ponad 90% pacjentów i niskie stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa mogły przyczynić się do bardzo niskiej częstości krwawień w obu leczonych grupach. Należy odnotować kilka ograniczeń próby. Po pierwsze, pacjenci, którzy nie byli włączeni do badania, byli bardziej narażeni na wystąpienie pierwotnego punktu końcowego niż ci, którzy zostali zapisani, a zatem populacja próbna może nie być reprezentatywna dla wszystkich pacjentów poddawanych PCI w ostrym zawale mięśnia sercowego. Po drugie, badanie miało otwarty projekt, który mógłby skłonić lekarzy, którzy zapewnili opiekę, do zidentyfikowania możliwych zdarzeń wynikowych. Po trzecie, dane uzupełniające uzyskano za pomocą telefonu lub przeglądu zapisów szpitalnych, a oceny biura nie były planowane, co mogło spowodować nieudane zdarzenia wynikowe lub błędy w wyniku wycofania pacjenta. Wreszcie, większość pacjentów leczono małą dawką heparyny przed randomizacją, co mogło ograniczyć prawdopodobieństwo wykrycia różnicy w działaniu pomiędzy badanymi lekami.
Podsumowując, VALIDATE-SWEDEHEART było opartym na rejestrach, randomizowanym, kontrolowanym badaniem, w którym porównywano biwalirudynę z monoterapią heparyną u pacjentów ze STEMI lub NSTEMI, którzy przechodzili PCI głównie z zastosowaniem podejścia promieniowego i otrzymywali leczenie za pomocą inhibitorów płytek krwi o wysokiej intensywności. . Nie stwierdzono istotnej różnicy między leczeniem biwalirudyną a leczeniem heparyną w odniesieniu do wskaźnika zgonu, powtórnego zawału mięśnia sercowego lub poważnych krwawień podczas 180 dni obserwacji.
[podobne: gestamp wrocław, tuw rzeszów, kleks radarowa ]

Powiązane tematy z artykułem: gestamp wrocław kleks radarowa tuw rzeszów